Leveringsvoorwaarden PEPP-R

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 26-03-2024.


1. Algemene voorwaarden


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten en producten die PEPP-R levert.

1.2 Alle opdrachten aan PEPPP-R worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en door PEPP-R schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

1.3 PEPP-R wordt bij rechtswege vertegenwoordigd door Maike Pollaert of een door haar specifiek aangesteld persoon.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van derden zijn niet geldig.

1.5 U als klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het bestellen van een van de producten of diensten zoals vermeld op www.pepp-r.nl of www.jaboeien.nl of door het akkoord gaan met een offerte/voorstel tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de klant zijn verworpen. Een verwijzing naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor nadrukkelijk niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PEPP-R met haar klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door klanten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.8 Onder klant wordt verstaan een ieder die één of meerdere producten of diensten van PEPP-R koopt/inhuurt.


2. Intellectueel eigendom en gebruik materialen en kennis


2.1 Op alle teksten, materialen en vormgeving – fysiek en digitaal - heeft PEPP-R de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden op welke wijze dan ook, te kopiëren of publiek te maken via Social Media of bijvoorbeeld blogs tenzij Maike Pollaert hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2.2 PEPP-R staat voor ontwikkeling. Daarom mag iedere deelnemer of koper de beschikbaar gestelde kennis voor – enkel en alleen – eigen gebruik gebruiken.


3. Voorwaarden deelname open inschrijvingsbijeenkomsten


3.1 Onder ‘Open Inschrijvingsbijeenkomsten’ wordt verstaan: alles wat in zogenaamde open (groeps)variant wordt aangeboden. Dit zijn workshops, trainingen, programma’s, bijeenkomsten, inspiratiesessies e.d. Deze staan gepubliceerd op onze site www.pepp-r.nl en/ of www.jaboeien.nl en zijn – voor zover beschikbaar - voorzien van specifieke informatie zoals bijvoorbeeld datum, locatie, inhoud, prijs e.d..

3.2 De bijeenkomsten worden verzorgd door Maike Pollaert en/of een door haar aangesteld(e) perso(o)n(en) die volledig bekend is met en handelt naar het gedachtengoed van PEPP-R. 

3.3 Op al het materiaal dat onderdeel is van deze bijeenkomsten in welke vorm dan ook, rust auteursrecht. Dit betekent dat klanten en/of deelnemers niet zonder schriftelijke toestemming van PEPP-R stukken tekst mogen overnemen. Wil je teksten, materiaal of kennis gebruiken? Neem dan contact met op met Maike Pollaert.

3.4 Alle bijeenkomsten met een ‘open’ karakter dienen in één keer en vooraf betaald te worden.

3.5 Bij onvoldoende deelname vindt de cursus geen doorgang.

3.6 Het cursusgeld zal dan binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

3.7 Bij over-inschrijving zal een wachtlijst worden aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij de eerstvolgende uitvoering.

3.8 Na bevestiging van inschrijving geldt voor deelnemers een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze tijd kunt je jouw deelname kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

3.9 Deelnemers kunnen hun deelname tot 4 weken voor aanvang van de eerste dag van de bijeenkomst kosteloos annuleren of eenmalig verplaatsen naar de volgende lichting. Tot 3 dagen voor aanvang van de eerste dag kan de deelnemer de inschrijving nog aan iemand anders overdragen. Lukt dit niet en annuleer je binnen 4 weken voor start van de bijeenkomst dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.

3.10 Je kunt één dag van een meerdaagse bijeenkomst inhalen op een andere datum. Als je op één van de data van de bijeenkomst niet kunt, mag je deze dag in de eerstvolgende lichting volgen indien er plaats beschikbaar is. Als deze groep vol zit kun je deelnemen met de groep die hierna komt onder voorwaarde van beschikbaarheid. Er is per groep plaats voor maximaal 1 inhaalkandidaat.

3.11 Het is niet toegestaan iemand anders namens jou als deelnemer één van de dagen van een meerdaagse bijeenkomst te laten volgen. Het is niet toegestaan eventuele inloggegevens met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de eventuele online leeromgeving. Ook is het niet toegestaan om tools of materialen te kopiëren en/of te verspreiden.

3.12 Bij onvoorziene omstandigheden kan de geplande trainer of spreker tijdens een van de bijeenkomsten worden vervangen.


4. Voorwaarden maatwerk


4.1 Onder maatwerk wordt verstaan: alle programma’s, trainingen, workshops, bijeenkomsten, lezingen, coaching e.d., waarbij de inhoud, vorm en duur wordt afgestemd op de specifieke klant.

4.2 Voor maatwerk geldt een specifiek programma en tarief. Dit staat vermeld in de offerte met programmavoorstel.

4.3 Na akkoord van de offerte met programmavoorstel is de klant akkoord met de algemene voorwaarden van PEPP-R.

4.4 De betalingsregeling van maatwerkdiensten staat vermeld in de bijbehorende offerte. Onze standaard afspraak voor maatwerkdiensten is betaling binnen 14 dagen.

4.5 Na akkoord gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Tot 4 weken voor aanvang is de annulering kosteloos

- Tussen 4 en 2 weken voor aanvang geldt een tarief van 50%

- Tussen 2 weken en de start van het maatwerk geldt een tarief van 100%

Bij al deze bedragen is sprake van het BTW-percentage zoals in de offerte is overeengekomen.

4.6 Het verzetten van data kan alleen in overleg, mits dit minimaal 2 weken voor de betreffende datum is. Dit kan eenmalig. De annuleringsvoorwaarden (4.5) blijven van kracht. 

4.7 Bij onvoorziene omstandigheden kan de trainer of spreker tijdens een van de bijeenkomsten worden vervangen.


5. Voorwaarden inhuur 


5.1 Onder inhuur wordt verstaan: alle advies, begeleiding en detacherings- en interimopdrachten waarbij een medewerker van PEPP-R werkzaamheden verricht voor een organisatie, op kantoor van deze organisatie of op afstand.

5.2 Voor inhuuractiviteiten geldt een uurtarief dat achteraf op basis van de werkelijk gemaakte uren in rekening wordt gebracht. Het uurtarief wordt vooraf geoffreerd. Er wordt een minimaal aantal uur per week overeengekomen.

5.3 In geval van advies is het mogelijk een abonnement af te sluiten; dit wordt in een offerte/voorstel vastgelegd.

5.4 Na akkoord van de offerte is de klant akkoord met de algemene voorwaarden van PEPP-R. Annulering is na akkoord offerte niet mogelijk.

5.5 Het stopzetten van de samenwerking gebeurt in onderling overleg met een minimale opzegtermijn van 2 maanden, tenzij er een einddatum is afgesproken. 5.6 Indien er sprake is van onrechtmatig handelen van de klant houdt PEPP-R zich het recht voor de samenwerking per direct te beëindigen. Eventuele kosten en gewerkte uren die nog niet in rekening zijn gebracht worden dan alsnog gefactureerd. De klant is verplicht deze te voldoen.


6. Voorwaarden producten


6.1 Fysieke producten die via www.pepp-r.nl of via www.jaboeien.nl kunnen worden besteld zijn voorzien van een prijs. Het geldende btw-tarief wordt vermeld op de betaalpagina.

6.2 Indien een klant een product van PEPP-R wil bestellen laat de klant haar gegevens bij ons achter zodat wij het product kunnen toesturen.

6.3 Wij versturen ons product binnen 5 werkdagen nadat de betaling in ons bezit is. Hiervoor ontvangt de klant een factuur.

6.4 Bij betaling is de klant akkoord met onze algemene voorwaarden.


7. Prijzen, betaling, retour en annulering


7.1 Zolang een bestelling nog niet verzonden is, is deze te annuleren door contact op te nemen met ons via telefoon 06-23261008 of email naar info@pepp-r.nl. 7.2 Het kan voorkomen dat je bestelling al verzonden is vóór het annuleringsverzoek geaccepteerd en verwerkt is. De bestelling kan dan binnen 14 dagen geretourneerd worden. De retourtermijn gaat in wanneer je het product hebt ontvangen.

7.3 De prijzen van fysieke producten staan vermeld op www.pepp-r.nl en/of www.jaboeien.nl. De prijzen voor bijeenkomsten (cursussen, workshops, trainingen, e.d.) in een zogenaamde ‘open variant’ staan vermeld op www.pepp-r.nl en/of www.jaboeien.nl of worden schriftelijk toegezonden. De prijzen van maatwerkdiensten en inhuuractiviteiten staan vermeld in de bijbehorende offerte.

7.4 Alle afspraken met betrekking tot prijzen zijn terug te vinden in de specifieke onderdelen zoals genoemd in artikel 3, 4, 5 en 6.

7.5 Bij ieder product en dienst staat vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.

7.6 Alle betalingen dienen door overschrijving op de aangegeven bankrekening te geschieden of via de betaalprocedure op www.pepp-r.nl of www.jaboeien.nl. Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.

7.7 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige producten. Aanbiedingen en offertes hebben een beperkte geldigheidstermijn. Deze termijn staat in de betreffende offerte of bij de betreffende aanbieding.

7.8 Indien deze niet staat vermeld, geldt een termijn van 14 dagen.

7.9In geval van doorlopende overeenkomsten worden prijzen jaarlijks bijgesteld/gecorrigeerd, de klant wordt hierover geïnformeerd.

7.10 Er wordt geen restitutie verleend bij prijswijzigingen.

7.11 Prijzen zijn altijd exclusief verzendkosten.

7.12 Fysieke producten kunnen, mits onbeschadigd en in originele verpakking, na overleg binnen 5 dagen retour gezonden worden. De materiaalkosten worden dan teruggestort. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Bij digitale producten is geen recht van retour.

7.13 In geval van annulering van een opdracht door de opdrachtgever gelden de regels zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afweken, ongeachte de voorziene of onvoorziene reden van annulering, inclusief overmacht of force majeur.

7.14 In geval van annulering door overheidsmaatregelen worden geen kosten in rekening gebracht. In overleg plannen opdrachtgever en PEPP-R een nieuwe uitvoeringsdatum.


8. Voorwaarden producten


8.1 In geval van klachten hanteert PEPP-R de klachtenprocedure die u kunt vinden op www.jaboeien.nl/klachten


9. Aansprakelijkheid


9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van PEPP-R wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. Dit met uitzondering van situaties waarin sprake is van elke vorm van overmacht; in dit geval kan PEPP-R niet aansprakelijk worden gesteld voor zowel directe als indirecte kosten.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, stelt de klant PEPP-R schriftelijk in gebreke, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


10. Privacy


10.1 Bij iedere interactie tussen klant of de bezoeker van onze website en (medewerkers van) PEPP-R is de AVG van toepassing. Hoe de privacy gewaarborgd wordt, staat in de privacyverklaring. Deze is te vinden op de website van PEPP-R: www.pepp-r.nl en www.jaboeien.nl.

10.2 De docenten en trainers in de open inschrijvingsbijeenkomsten en maatwerktrajecten van PEPP-R ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Het betreft hier zowel uw gegevens van uw inschrijving als de informatie over u en uw organisatie die tijdens de cursus ter sprake komt


11. Overig


11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de klant en PEPP-R overeengekomen zijn.

11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.


12. Geschillen en toepasselijk recht


12.1 Bij eventuele geschillen zijn zowel u als klant als PEPP-R verplicht om zich in te spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.

12.2 Indien wij er onderling niet uitkomen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.

12.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.